In uninformed search, we do not look ahead of the goal. In other words, we do not ask the question “What is the cost of getting to the goal?”.

In order to guess the cost of getting to the goal from a state in a search, we need a heuristic function h(n), which is specific to the domain. In this way, the search will be more intelligent than the blind search.

A* Search

Instead of real cost functions of getting to the node, we consider heuristic function and estimates to get to the goal. Hence, A* Search is defined as the summation…


Logistic Regression (Lojistik Regresyon) ve Naive Bayes günümüzde makine öğrenmesi alanında sıkça kullanılan istatistiksel sınıflandırma modelleridir. Bu modelleri karşılaştırmadan önce her birinin nasıl çalıştığını hatırlayalım.

Logistic Regression

Logistic Regression algoritması, bir örneklemin belirli bir sınıfa ait olma olasılığını öğrenir. Modelin amacı sınıfları birbirinden ayıran en uygun karar sınırlarını belirlemektir. Logistic Regression çıktı (output) değerini tahmin edebilmek için denklem kullanır. Bu denklemde girdi (input) değerleri ağırlık (weights) ve katsayı (coefficient) değerleri ile birlikte doğrusal olarak birleştirilir. Ek olarak, Logistic Regression modelini bir doğrusal sınıflandırma yöntemi olarak tanımlayabilmemiz için çıktı bir ikili (binary) değer olmalıdır. Dolayısıyla çıktı yalnızca 0 veya 1 değerlerini alabilir. Bunun…


Dynamic Application Security Testing

Yazılımcılar günümüzde kaynak koduna ulaşmadan web uygulamalarının güvenliğini denetlemek için “Black-Box Testing”i kullanmaktadırlar. Böylelikle web uygulamalarını dışarıdan değerlendirerek bir hacker’ın izleyeceği adımları takip etmektedirler. DAST Tool’u, web uygulamalarının, web sitelerinin güvenlik açıklarına saldırganlardan önce ulaşabilmek için uygulamaları tarar ve güvenlik açıklarını tespit eder. Daha sonra yazılımcıya bir rapor halinde bulduğu tehditleri sunar. Böylelikle meydana gelebilecek maddi kayıpların önüne geçilir.

Black-Box Testing

“Black-Box Testing” bir yazılım denetleme yöntemidir. Test görevlisi test edilen aracın içyapısı, iç tasarımı ve implementasyonu hakkında bilgi sahibi değildir. Bundan dolayı web servisi veya web uygulaması görevli için bir “kara kutu” olarak betimlenmektedir. Bu metotla ara yüz, uygulamayı başlatma ve…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store